ALGEMENE VOORWAARDEN

ART. 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF

GULLEGEMSESTRAAT 141, 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL

TELEFOONNUMMER: 056/50.95.63 (bereikbaar tussen 9u en 12u – 13u30 – 18u30)

E-MAILADRES: GERDY.VANSTEENKISTE@TELENET.BE

ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0742.639.621

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF is een Vennootschap onder Firma. Gevestigd te Gullegemsestraat 141 – 8880 Sint-Eloois-Winkel, opgenomen in de statuten en in het Belgisch Staatsblad. RPR Kortrijk

ART.2: ALGEMENE BEPALINGEN


De e-commerce website van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF, een VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA met maatschappelijke zetel te GULLEGEMSESTRAAT 141 – 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL, BTW BE 0742.639.621, RPR KORTRIJK, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF aanvaard zijn.

ART.3: PRIJS


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Leveringskosten worden in rekening gebracht, inclusief btw, volgens btw-percentage die toegepast wordt op de aangekochte goederen.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

ART.4: AANBOD


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De foto’s van ons assortiment zijn decoratief bedoeld en kunnen afwijken volgens beschikbaarheid/seizoen van de bloemen en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF niet. VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. U kan ons contacteren op het nr. 056/50.95.63 of via mail gerdy.vansteenkiste@telenet.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF. VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ART. 5: ONLINE AANKOPEN

U kan onze producten bestellen via onze webshop door uw gewenste producten aan te klikken. Deze verschijnen in de winkelmand. Daarna komt u uit op de afrekening en kan u uw bestelling afronden. U kan betalen via Bancontact, via automatische overschrijving  of u kan op moment van levering betalen in contanten. De bestelbevestiging met een besteloverzicht ontvangt u hierna via mail. Nadat wij uw betaling of contante betaling goed ontvangen hebben, ontvangt u hiervan een digitaal kasticket. Indien u uw producten wenst af te halen, kan u in de winkel uw producten afrekenen in contanten, Bancontact of met PayConiq in de winkel. Wenst u met uw bedrijf een factuur, dan maken wij deze hierna zelf op met ons eigen facturatiesysteem en bezorgen wij u deze via mail.

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ART.6: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Van zodra u uw bestelling afrond op onze webshop, hebt u een koopovereenkomst gesloten. Als u voor 12u besteld, is levering mogelijk diezelfde dag. Wenst u uw levering op zondagvoormiddag, dan is dit perfect mogelijk indien u voor zaterdag 12u besteld. Wij leveren de producten, nadat wij uw betaling goed hebben ontvangen.

Er wordt enkel in België geleverd. Wij leveren deze zelf naar het verzendadres in Sint-Eloois-Winkel, Rollegem-Kapelle, Ledegem en omliggende gemeentes (tot max. 10 km verwijderd van onze winkel) Afhankelijk van uw woonplaats, kunnen leveringskosten in rekening worden gebracht. In Sint-Eloois-Winkel wordt er altijd gratis geleverd. De leveringskosten variëren van € 5,-  tot €10,- (excl. btw). Btw die verrekend wordt, is afhankelijk van het btw-tarief van de aangekochte producten.

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet-levering of vertraging van een levering door foutieve gegevens of onvolledig adres.

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de bestelling niet in ontvangst kon worden genomen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en de betaling.

ART.7 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ART.8: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF.

Het herroepingsrecht is NIET van toepassing bij de aankoop van producten met snel bederf of beperkte houdbaarheid, waaronder te verstaan bloemen/planten.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen VOOR AANKOOP VAN GLASWERK/POTTERIE/DECORATIE.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF, GULLEGEMSESTRAAT 141 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL, 056/50.95.63, GERDY.VANSTEENKISTE@TELENET.BE via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF GULLEGEMSESTRAAT 141 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

ART.9: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF.


Bij vaststelling van een gebrek aan glaswerk, potterie of decoratie moet de Klant VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

ART. 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF is bereikbaar op het telefoonnummer +32 056 50 95 63,  via e-mail op gerdy.vansteenkiste@telenet.be of per post op het volgende adres Gullegemsestraat 141 8880 Sint-Eloois-Winkel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ART. 11: SANCTIES VOOR NIET-BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ART. 12: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF, GULLEGEMSESTRAAT 141 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL, GERDY.VANSTEENKISTE@TELENET.BE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 056/50.95.63

ART. 13: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ART. 14: AANTASTING GELDIGHEID-NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ART.15 : WIJZIGING VOORWAARDEN


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


ARTIKEL 16: BEWIJS


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
VANSTEENKISTE BLOEM & SFEER VOF heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

ART. 17: TOEPASSELIJK RECHT-GESCHILLEN


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).